Dru­karnia rzemieślnicza

Sprawdź ofertę drukarni

ZAPY­TANIA OFER­TOWE PRZYJ­MU­JEMY TAKŻE PRZEZ FB MESSENGER:

Lubimy ładne rzeczy. Dobre także.

Nie godzimy się więc na pół­środki. Pasjo­nuje nas wyna­lazek druku, a tam zasady są proste – wcho­dzisz lub nie. A wyniki? Zawsze czarno-białe.

Dru­karnia

• Usługi poli­gra­ficzne
• Dru­karnia pla­katu fine-art/z­djęć
• Usługi con­cierge pro­jektów graficznych

Pra­cownia

• Prasy gra­ficzne tra­dy­cyjne
• Let­ter­press i zło­cenia
• Intro­li­ga­tornia

Pro­jek­to­wanie

• Pro­jek­to­wanie gra­ficzne: wizy­tówki, zapro­szenia ślubne, pla­katy, UX/web, komunikacja

Warsz­taty

• Warsz­taty gra­fiki • Kursy przy­go­to­wawcze ASP
• Pokazy historyczne

Dru­karnia plakatu

Dru­ku­jemy pla­katy i zdjęcia w dużym for­macie, do tego eks­klu­zywne wizy­tówki i ulotki.

Sze­roki wybór nie­stan­dar­do­wych papierów, usługi intro­li­ga­tor­skie, zło­cenia i druk niestandardowy.