Dru­karnia plakatu

• Popu­larne roz­miary do A1+ (610mm)
• Sty­lowe oprawy lub luzem
• Naj­wyższa jakość papieru – tylko u nas

Papiery dostępne od ręki:

l

80g-90g / niepowlekany

Wysoce chłonny

Ciepłe barwy

Nadaje się do pisania

CENA:

☆☆☆☆

JAKOŚĆ:
★★☆☆☆

Tecco 170g POSTER

Gładki

Żywe kolory

Naj­lepszy do plakatów!

CENA:

★★★☆☆

JAKOŚĆ:

★★★★★

 

NOWOŚĆ!

180g / powlekany

Gładki i sztywny

Wyra­zisty kolor

Wydruki mono / kolor

CENA:
★★★
☆☆

JAKOŚĆ:
★★★★☆

NAJ­PO­PU­LAR­NIEJSZY

200g / foto-błyszczący

Sztywny, błysz­czący

Dosko­nałe oddanie koloru

Wydruki kolor / zdjęcia / fine art

CENA:
★★★★

JAKOŚĆ:
★★★★★

WYBÓR PRO­FE­SJO­NA­LI­STÓW

WYCEŃ PRO­JEKT – już od 1 SZTUKI

Skon­taktuj się i zleć druk

Nie­zo­bo­wią­zu­jąca wycena – zobacz i porównaj ceny

Przy­go­to­wanie pliku:
• Wymiary doce­lowe (spady 3mm dla nie­stan­dar­do­wych wymiarów)
• tiff, 300dpi
FOGRA39 lub AdobeRGB

Chcesz, abyśmy przy­go­to­wali plik za Ciebie? Nie ma pro­blemu – napisz o tym w wia­do­mości! 

[con­tact-form‑7 404 “Not Found”]

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu udzie­lenia odpo­wiedzi. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do wyceny pro­jektu. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Na dobry plakat składa się wiele czynników

Kolor 

Dru­ku­jemy w pięciu kolo­rach w prze­strze­niach CMYKRGB, korzy­stając z wyso­kiej jakości atra­mentów barw­ni­ko­wych i pig­men­to­wych LUCIA. Współ­pra­cu­jemy z pra­cow­niami Giclée (Fine Art) dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Jakość

Ofe­ru­jemy jakość labo­ra­to­rium foto­gra­ficz­nego dla wiel­ko­for­ma­to­wych wydruków foto­gra­ficz­nych – nasza oferta jest ide­alna dla galerii oraz foto­grafów, którzy chcą przed­stawić nawet naj­bar­dziej nie­stan­dar­dowe for­maty w odpo­wied­niej jakości.

Pre­cyzja

Dzięki gło­wicy foto-lito­gra­ficznej możemy osią­gnąć dokład­ność na poziomie +/-0,1% i mini­malną sze­ro­kość linii 0,02 mm, gwa­ran­tując tym samym naj­wyższą pre­cyzję wydruku w mak­sy­malnej roz­dziel­czość 2400 x 1200 dpi

Papier

Mno­gość nośników, od papieru powle­ka­nego, po foto­gra­ficzny. Dopusz­czalna gru­bość papieru nawet do 1,5mm, nawet 18 metrów cią­głego druku. 

Wybrane papiery dostępne na zamówienie:

To tylko zdjęcia – umów się na pre­zen­tację i DOTKNIJ PAPIERU

Druk foto­gra­ficzny:

inv
ML300 Metallic Lustre 300gsm

Foto­re­ali­styczna jakość

Dosko­nałe oddanie koloru

Wydruki foto / fine art

Powierzchnia: Połysk 
Gra­ma­tura: 300g / m² 
Gru­bość: 295μm 
Cer­ty­fikat nie­pal­ności B1: nie 
Odpor­ność na wodę: nie 
Odpor­ność na zary­so­wania: tak 
Kolor L: 91,4 ± 0,8 
Kolor a: 0,2 ± 0,5 
Kolor b: ‑5,3 ± 0,8 
Nie­prze­zro­czy­stość: > 97 
Połysk: 22 ± 5 (60 °) 
Biel (R457): > 130 (D65 / 10°) 
Roz­dziel­czość: 5.760 dpi

MC300 Metallic Chrome 300gsm

Foto­re­ali­styczna jakość

Dosko­nałe oddanie koloru

Wydruki foto / fine art

Powierzchnia: błysz­cząca
Gra­ma­tura: 300 g/m²
Gru­bość: 295 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Kolor L: 91,4 ±0,8
Kolor a: 0,2 ±0,5
Kolor b: ‑5,3 ±0,8
Odpor­ność na wodę: nie
Odpor­ność na zary­so­wania: tak
Nie­prze­zro­czy­stość: >97
Połysk: 50 ± 5 (60°)
Biel (R457): >130 (D65/10°)
Roz­dziel­czość: do 5760 dpi

PBW300 Pearl Bright White 300gsm

Uni­wer­salny

Odpor­ność na blaknięcie

Wydruki foto / fine art

Powierzchnia: Lustre
Ciężar wła­ściwy: 300g / m²
Gru­bość: 298μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­no­wanie na zimno: tak
Lami­no­wanie na gorąco: tak
Odpor­ność na dzia­łanie wody: nie
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 93,7 ± 0,5
Kolor a: ‑0,4 ± 0,3
Kolor b: ‑2,4 ± 0,5
Nie­prze­zro­czy­stość: > 94
Połysk: 15%
Zwi­janie, 23 °, 50%: 0 ± 8 mm
Biel CIE D65°: 150
Jasność D65°: 108

IPS260 Iri­dium Silver 260gsm [OPA­LI­ZU­JĄCY POŁYSK]

Opa­li­zu­jący połysk

Foto­grafia metalu i cz‑b

Sze­roka gama barw

Mate­riał: Papier
Powierzchnia: Lustre
Gra­ma­tura: 260 g/m²
Gru­bość: 270 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Odpor­ność na wodę: nie
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Nie­prze­zro­czy­stość: 96 ± 4 % (ISO 2471)
Połysk: 56 ± 5 % (ISO 8254–1)
Biel (R457): 81 ± 2 % (ISO 11475)

BWG310 Baryta White Gloss 310gsm

Zalety baweł­nia­nego papieru arty­stycz­nego i kla­sycznej baryty

Typowy połysk

Efek­towe obrazy

Mate­riał: papier
Powierzchnia: błysz­cząca, high-gloss
Gra­ma­tura: 310 g/m²
Gru­bość: 280 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­nacja na zimno: tak
Lami­nacja na gorąco: tak
Odpor­ność na wodę: tak
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 94,2 +/- 0,5
Kolor a: ‑0,7 +/- 0,3
Kolor b: ‑2,0 +/- 0,5
Nie­prze­zro­czy­stość: >90
Połysk: 50% +/- 5 (BYK 60°)
Biel (R457): 155

HHG310 Heavy High Gloss 310gsm

Ciężki papier

Wysoki połysk

Odpor­ność

Mate­riał: papier
Powierzchnia: błysz­cząca, high-gloss
Gra­ma­tura: 310 g/m²
Gru­bość: 280 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­nacja na zimno: tak
Lami­nacja na gorąco: tak
Odpor­ność na wodę: tak
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 94,2 +/- 0,5
Kolor a: ‑0,7 +/- 0,3
Kolor b: ‑2,0 +/- 0,5
Nie­prze­zro­czy­stość: >90
Połysk: 50% +/- 5 (BYK 60°)
Biel (R457): 155

 

Papier foto­gra­ficzny mikro­po­rowy – perłowy

- gra­ma­tura: 260 g/m2
- mate­riał: papier
- wykoń­czenie: perła (pearl)
- wodo­od­porny 

Fine-art / papiery bawełniane:

inv
SM190 Warm­tone 190gsm

Jedwa­bisty mat

Odporny na rozmazywanie

Do wydruków szczegółowych

Powierzchnia: satyna, semi-gloss
Gra­ma­tura: 190,00g/m²
Gru­bość: 205,00μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Odpor­ność na wodę: tak
Lami­nacja na zimno: tak
Lami­nacja na gorąco: tak
Kolor L: 93,0 ±0,5
Kolor a: ‑0,4 ±0,3
Kolor b: ‑2,8 ±0,5
Nie­prze­zro­czy­stość: > 89%
Połysk: 17% ±5 (BYK, 60°)
Biel (D65/10°): 100

MNS300 Natural Silk 300gsm

Natu­ralna biel

100% bawełny

Miękka tek­stura

Mate­riał: papier
Powierzchnia: semi-gloss
Gra­ma­tura: 300 g/m²
Gru­bość: 450 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­nacja na zimno: nie
Lami­nacja na gorąco: nie
Odpor­ność na wodę: tak
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 96,3 ± 1,0
Kolor a: 0,3 ± 0,5
Kolor b: 0,4 ± 0,8
Optyczne wybie­lacze: nie
Nie­prze­zro­czy­stość: >98
Biel UV: >86 (D65/10°)

MNR260 Natural Rag 260gsm

100% bawełna

Bez­py­łowa powierzchnia

Wydruki foto / fine art

Gra­ma­tura: 260g / m²
Gru­bość: 410μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Odpor­ność na dzia­łanie wody: tak
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 98,45
Kolor a: ‑0,25
Kolor b: 1,55
Nie­prze­zro­czy­stość: > 98%
Wybie­lacze optyczne: nie
Pod­łoże: 100% bawełna
DIN ISO 9706: tak
DIN ISO 16245: nie
Zadruk dwu­stronny: nie

MNV300 Natural Velvet 300gsm

Natu­ralna biel

Matowa, sub­telna tekstura

Do cen­nych odbitek

Mate­riał: Papier
Powierzchnia: matowa
Ciężar wła­ściwy: 300 g/m²
Gru­bość: 580 μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­no­wanie na zimno: tak
Lami­no­wanie na gorąco: tak
Odpor­ność na dzia­łanie wody: tak
Odpor­ność na zary­so­wania: nie
Kolor L: 97,2
Kolor a: 0,5
Kolor b: 0,9
Optyczne wybie­lacze: brak
Nie­prze­zro­czy­stość: >98
Biel UV: >86 (D65/10°)

PWS270 White Satin 270gsm

Struk­tu­ralny

Aksa­mitna alfa-celuloza

Norma DIN 6738 / ISO 9706

Powierzchnia: semi-gloss
Gra­ma­tura: 270 g/m²
Gru­bość: μm
Cer­ty­fikat B1: nie
Lami­no­wanie na zimno: nie
Lami­no­wanie na gorąco: nie
Nie­prze­zro­czy­stość: 97,0% ( DIN 53146)

MNS310 Natural Smooth 310gsm

Aksa­mitna powierzchnia

Foto­grafia czarno-biała

Bez­kwa­sowy

Powierzchnia: matowa
Gra­ma­tura: 310 g/m²
Gru­bość: 490 μm
Lami­nacja na zimno: tak
Lami­nacja na gorąco: tak
Odpor­ność na wodę: tak
Kolor L: 97,5
Kolor a: 0,45
Kolor b: 0,85
Nie­prze­zro­czy­stość: >98%
Wybie­lacze optyczne: brak
Celu­loza: 100% bawełna
DIN ISO 9706: tak

 

MWC310 Aqu­arell 310gsm

Akwa­re­lowa tekstura

Powłoka atra­men­towa

Bez optycz­nych wybielaczy

Mate­riał: papier
Powierzchnia: matowa
Gra­ma­tura: 310 g/m²
Gru­bość: 580 μm
Lami­no­wanie na zimno: tak
Lami­no­wanie na gorąco: tak
Odpor­ność na dzia­łanie wody: tak
Kolor L: 97,2
Kolor a: 0,5
Kolor b: 2,5
Nie­prze­zro­czy­stość: >98
Biel UV: >79 (D65/10°)
Optyczne wybie­lacze: brak
100% bawełna
DIN ISO 9706: tak

Płótna:

inv
PC380 PopArt Canvas 380gsm

Płótno PC380 PopArt Canvas jest jed­no­stronnie powle­kanym pod­łożem wyko­nanym w 100% z poly­estru. 
Mate­riał został opra­co­wany aby wzmocnić inten­syw­ność barw na wydruku. Nadaje się do druku grafik, repro­dukcji dzieł sztuki i foto­grafii. Po zadru­ko­waniu widoczna jest regu­larna struk­tura tka­niny. 
Przez zasto­so­wanie poly­estru jako mata­riału bazo­wego nie posiada żad­nych nie­pra­wi­dło­wości w mate­riale jak ma to miejsce przy pod­ło­żach baweł­nia­nych. Płótno jest wysoce odporne na pękania pod­czas nacią­gania na krosna. 

SPE­CY­FI­KACJA 

Zasto­so­wanie: wewnątrz 
Mate­riał: Płótno/polyester 
Powierzchnia: matowa 
Gru­bość: 500μm 
Gra­ma­tura: 380 g/m² 

Inne media:

inv
Folia

Dwu­stronnie matowa

100µm gru­bości

Cer­ty­fikat odpor­ności na sta­rzenie ISO 9706

Kalka
Wyso­kiej jakości kalka prze­zna­czona do wydruków CAD
Gra­ma­tura 90 g/m2

Dru­ku­jemy na podłożach:

Spe­cja­li­zu­jemy się w druku dla:

Galerie sztuki

• Wyso­kiej jakości wydruki na papierze dla norm ISO 16245 oraz DIN 6738 / ISO 9706
• Wydruki foto­gra­ficzne na potrzeby wystaw

Gra­ficy i ilustratorzy

• Wysoka jakość wydruków
• Obrony i wer­ni­saże, druk port­folio
• Druk nisko­na­kła­dowy reali­zacji, proofing

Agencje i Projektanci

• Wydruki mate­riałów szko­le­nio­wych i dydak­tycz­nych (mapy pro­cesów, per­sony)
• wizu­ali­zacje pro­jektów i plany architektoniczne

Gracze i Mistrzowie

• Maty i kra­jo­brazy bitewne dla każ­dego set­tingu
• Pomoce (księgi czarów, karty, ele­menty 2D i 3D)
• Kli­ma­tyczne mapy i ilu­stracje w dużym formacie

Dosko­nały pre­zent dla naj­bliż­szych, lub… dla siebie!

• Rodzinne zdjęcia w formie pla­katu
• Repro­dukcje pla­katów, zdjęć i dzieł sztuki
• Pla­katy even­towe, kon­cer­towe
• Ozdoba ściany – taka jaką chcesz

Moż­li­wość oprawy, anty­ramy, ramy kla­syczne i passe-partout

Dla zamó­wień powyżej 450zł – dar­mowa wysyłka!

Jakość foto? Oczywiście.

Wybierz nakład, roz­miar i rodzaj papieru. W sprawie wycen nie­stan­dar­do­wych, opisz swoje potrzeby w polu “dodat­kowe infor­macje” – dora­dzimy w doborze naj­lep­szego rozwiązania.

Przy­go­to­wanie pliku:
• Spady 3mm
• tiff, 300dpi
FOGRA39 lub AdobeRGB

Chcesz, abyśmy przy­go­to­wali plik za Ciebie? Nie ma pro­blemu – napisz o tym w wia­do­mości! 

[con­tact-form‑7 404 “Not Found”]

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu udzie­lenia odpo­wiedzi. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do wyceny pro­jektu. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Nasi part­nerzy: