Gra­fika arty­styczna

Warsz­taty dla wyma­ga­ją­cych

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Idea prze­radza się w pro­jekt, a ten, prze­cho­dząc liczne meta­mor­fozy, osta­tecznie staje się punktem odnie­sienia dla gra­fika.

Od tego jaki mate­riał zostanie wybrany do jej wyko­nania zależeć będzie koń­cowy efekt. Wybrać można spo­śród róż­nych rodzajów matryc meta­lo­wych. Zazwy­czaj wybór pada na blachy cyn­kowe albo cyn­kowo-tyta­nowe. Do wklę­sło­druku można wyko­rzy­stać płytę pleksi która, mimo iż nie jest uwa­żana za szla­chetne two­rzywo, dzięki swojej mięk­kości i prze­zro­czy­stości znacznie uła­twia pracę, zwłaszcza na początku. 

Warsz­taty skie­ro­wane dla osób doro­słych, chcą­cych zgłębić tajem­nice technik gra­ficz­nych lub posia­da­ją­cych już doświad­czenie i chcą­cych kon­ty­nu­ować swoją pasję. W ofercie dla doro­słych odbiorców znaj­dują się tech­niki wyma­ga­jące pre­cyzji oraz sku­pienia. Oferta bazuje przede wszystkim na druku wklę­słym i wypu­kłym. Zajęcia w pra­cowni mają cha­rakter ciągły. Gra­fika warsz­ta­towa to nasza pasja, którą chcemy się dzielić w każdej moż­liwej chwili – zapra­szamy więc także do indy­wi­du­al­nych spo­tkań poza warsz­ta­tami.

Ter­miny:

Grupa I ponie­działek 17:00 – 20:00

Cena kar­netu: 300zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 1000Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)