Inten­sywny kurs ASP

Warsz­taty przy­go­to­wu­jące na ASP

Inten­sywny kurs ASP przy­go­to­wany został z myślą o uczniach szkół pod­sta­wo­wych, tech­nikum i liceum chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.
Zajęcia odby­wają się w nie­wiel­kich gru­pach, dzięki czemu zapew­niamy indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego kur­santa, a wszelkie porady i korekty dosto­so­wane są do poziomu umie­jęt­ności.
Pro­gram zajęć oparty o rze­telne stu­dium mar­twej natury, kom­po­zycję brył i płasz­czyzn oraz rysunek modela. Dla kan­dy­datów na wyższe uczelnie zajęcia są okazją do wytę­żonej pracy, roz­wi­jania wła­snych umie­jęt­ności oraz przy­go­to­wa­niem nie­zbędnej na pierw­szym etapie rekru­tacji teczki.
Naszą misją jest grun­towne przy­go­to­wanie kan­dy­data, dla­tego też nie­odzowne są zadania roz­wi­ja­jące wyobraźnie, przy­go­to­wu­jące do zadania spe­cja­li­stycz­nego.
W trakcie kursu uczest­nicy zapo­znają się ze zróż­ni­co­wa­nymi tech­ni­kami rysun­ko­wymi – od węgla, przez ołówek, sepię, mar­kery oraz cien­ko­pisy, aż po tusz, kredki oraz tech­niki mie­szane. Zajęcia rysun­kowe prze­pla­tane zostają tech­ni­kami malar­skimi, w trakcie któ­rych uczest­nicy zapo­znają się z far­bami akwa­re­lo­wymi, tem­perą oraz far­bami olej­nymi.

Ter­miny:

Grupa I ponie­działek 17:00 – 20:00

Grupa II wtorek 17:00 – 20:00

Grupa III środa 17:00 – 20:00

Grupa IV czwartek 17:00 – 20:00

Grupa V piątek 17:00 – 20:00

Grupa VI sobota 10:00 – 13:00

Cena kar­netu: 250zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 850Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Zobacz, jakich efektów możesz się spo­dziewać:

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)