Skon­taktuj się

Chciałbyś zlecić druk? Inte­re­suje Cię wycena na usługi pro­jek­to­wania lub intro­li­ga­tor­skie? Masz dla nas infor­macje zwrotne po warsz­ta­tach lub chciałbyś się na nie zapisać? Napisz do nas.

Możesz także skon­tak­tować się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami, dru­kiem lub usłu­gami Studia Rosochate.