Skon­taktuj się

Chciałbyś zlecić druk? Inte­re­suje Cię wycena na usługi pro­jek­to­wania lub intro­li­ga­tor­skie? Masz dla nas infor­macje zwrotne po warsz­ta­tach lub chciałbyś się na nie zapisać? Napisz do nas.

Możesz także skon­tak­tować się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami, dru­kiem lub usłu­gami Studia Rosochate.

Skon­taktuj się

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu kon­taktu zwia­za­nego z tre­ścią wia­do­mości. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do uzu­skania odpo­wiedzi. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)