Kurs malar­stwa

Warsz­taty dla doro­słych

Kurs malar­stwa prze­zna­czony dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny poznać taj­niki róż­no­rod­nych technik malar­skich. Przy­go­to­wany z myślą o oso­bach doro­słych, roz­po­czy­na­ją­cych swą przy­godę z malar­stwem.

 Reali­zacje w pra­cowni odby­wają się głównie w oparciu o obser­wację zaaran­żo­wa­nych mar­twych natur, a także stu­dium modela, pejzaż czy wyko­nanie zadań pobu­dza­ją­cych wyobraźnię. Pro­gram opiera się na roz­wi­janiu świa­do­mości, wraż­li­wości i pogłę­bianiu umie­jęt­ności uczest­ników. Małe grupy pozwa­lają na kon­takt z instruk­torem oraz korekty o cha­rak­terze indy­wi­du­alnym.

Ważnym ele­mentem naszych zajęć jest posza­no­wanie indy­wi­du­al­ności każ­dego kur­santa, poprzez roz­wi­janie ich tem­pe­ra­mentów oraz pre­dys­po­zycji arty­stycz­nych. W trakcie kursu będziemy poznawać pod­sta­wowe zasady rzą­dzące malar­stwem, kom­po­zycję, kolo­ry­stykę, a także świa­domą obser­wację natury.

Po uzy­skaniu odpo­wied­niej dawki wiedzy kur­sant będzie samo­dzielnie sta­wiał sobie cele i wyzwania, a także dobierał tematy, któ­rych chce się podjąć, tak by roz­wijać własną wypo­wiedź arty­styczną.

W trakcie kursu poznasz taj­niki posłu­gi­wania się róż­no­rodnym medium malar­skim, od akwa­reli, poprzez olej, farby akry­lowe czy tem­perę.

Termin:

Grupa I sobota 10:00 – 13:00

Cena kar­netu: 300zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 1000Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)