Mała historia sztuki

Warsz­taty dla dzieci 5–8 lat

Pro­gram warsz­tatów arty­stycz­nych dla dzieci oparty został o zagad­nienia z historii sztuki. W trakcie naszych zajęć odkry­jemy, co w danej epoce było naj­cie­kawsze. Dowiemy się dla­czego bizony na ścia­nach jaskiń wyglą­dają jak żywe, w jaki sposób two­rzono freski, w czym tkwi sekret japoń­skich mistrzów akwa­reli, jak malo­wano w impre­sjo­ni­zmie i co to kubizm?
W trakcie zajęć inspi­ro­wa­nych tym, co w danej epoce było naj­cie­kawsze i naj­istot­niejsze uczest­nicy poznają wiele technik i moż­li­wości rysun­ko­wych, poprzez zabawę roz­wi­jając zdol­ności manu­alne, rysun­kowe oraz własną wraż­li­wość.

Ter­miny:

Grupa I Środa 17:00 – 19:00

Grupa II Piątek 17:00 – 19:00

Cena kar­netu: 250zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 850Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)