O nas

Lubimy ładne rzeczy. Dobre także.

Kim jesteśmy?

ROSO­CHATY MANIFEST

Studio Roso­chate to mul­ti­dy­scy­pli­narna pra­cownia gra­ficzna, dru­karnia i wydaw­nictwo. Od kilku lat łączymy gra­fiką warsz­ta­tową i pro­jek­to­wanie. Inspi­ruje nas rze­miosło i sztuka. 

Pra­cownia

Pra­cownia arty­styczna Studia Roso­chate to naj­wspa­nialsza karta naszej historii. Tutaj powstaje wszystko, czym chcemy się dzielić. By przy­bliżyć fascy­nu­jący świat gra­fiki i druku, zapra­szamy na cykliczne warsz­taty i spon­ta­niczne spo­tkania. Drzwi pra­cowni są otwarte zarówno dla pro­fe­sjo­na­li­stów – gra­fików z pasją, jak i dla osób roz­po­czy­na­ją­cych dopiero przy­godę ze sztuką.

Dru­karnia

Wydaw­nictwo Roso­chate wychodzi naprzeciw potrzebom druku arty­stycz­nego. Łączymy druk typo­gra­ficzny z dru­kiem cyfrowym, wzbo­ga­conym o tech­niki warsz­ta­towe, takie jak akwa­forta, akwa­tinta linoryt czy seri­grafia. Spod pras dru­kar­skich Studia wychodzą książki arty­styczne, a dzięki zacięciu intro­li­ga­tor­skiemu powstają albumy, uni­ka­towe notat­niki oraz pamiąt­kowe księgi.

Warsz­taty i pokazy

W obszarze naszych zain­te­re­sowań znaj­dują się róż­no­rodne odmiany druku. Się­gamy do samych korzeni sztuki dru­kar­skiej, ofe­rując pokazy daw­nych metod powie­lania słowa i obrazu dzięki rekon­strukcji prasy Guten­berga. Opi­su­jemy i poka­zu­jemy także pro­cesy druku rene­san­so­wych mistrzów oraz pra­cu­jemy ze składem zecer­skim przy druku typograficznym.

Pro­jek­to­wanie Graficzne

Cho­ciaż jesteśmy pra­cownią rze­miosł arty­stycz­nych, nie stro­nimy od pro­jek­to­wania kom­pu­te­ro­wego i nowo­cze­snej poli­grafii. Ofe­ru­jemy usługi pro­jek­to­wania, wydaw­nictw oraz stron inter­ne­to­wych, pośred­ni­czymy między pod­wy­ko­naw­cami ofe­rując usługę poli­gra­ficz­nego con­cierge oraz kon­sul­tacje arty­styczne projektów.