Dru­karnia Rze­mieśl­nicza – Oferta

Dru­karnia

• Druk do for­matu A1
• Usługi con­cierge pro­jektów graficznych

Pra­cownia

• Prasy gra­ficzne tra­dy­cyjne
• Let­ter­press i zło­cenia
• Intro­li­ga­tornia

Pro­jek­to­wanie

• Pro­jek­to­wanie gra­ficzne: wizy­tówki, zapro­szenia, pla­katy, UX/web, komunikacja

Warsz­taty

• Warsz­taty gra­fiki • Kursy przy­go­to­wawcze ASP
• Pokazy historyczne

Wyko­nu­jemy między innymi:

Sito­druk / druk warsztatowy

Zapro­szenia / papeteria

Wizy­tówki / karty

Ulotki i druki do SRA3

Ulotki skła­dane

Ulotki skła­dane trójdzielne

Kalen­darze / notat­niki książkowe

Notat­niki / oprawy spiralne

Kata­logi zszy­wane / oprawy klasyczne

Iden­ty­fi­ka­tory / użytki

Wydruk zdjęć

Wydruki wielki format / pla­katy / fine-art

Wyceń pro­jekt lub druk

Poproś o szcze­gó­łową wycenę

Dla­czego warto?

Doświad­czenie w branży

Wspólnie mamy ponad 15 lat doświad­czenia w dzie­dzi­nach sztuki i pro­jek­to­wania – sta­jemy teraz po dru­giej stronie, aby móc zaofe­rować usługi i sto­jącą za nimi teorię grafiki.

Edu­kacja i zrozumienie

Wiemy, jak ważna jest relacja. Pro­wa­dząc nasze warsz­taty sta­ramy się wydo­bywać to, co naj­lepsze w naszych kur­san­tach – także tych najmłodszych.

Naj­wyższa jakość

Znamy spe­cy­fikę rynku i wiemy, ile rzeczy robi się “na pół gwizdka”. Celu­jemy więc w obo­pólny kom­fort pracy i nie godzimy się na półśrodki.

Sza­cunek do tradycji

Druk, intro­li­ga­tor­stwo, gra­fika warsz­ta­towa i zorien­to­wane na użyt­kow­nika pro­jek­to­wanie gra­ficzne – to prze­krój naszych usług od sta­rego, tra­dy­cyj­nego rze­miosła do naj­now­szych trendów.

Nasi part­nerzy: