Poli­tyka Prywatności

Korzy­stając z Ser­wisu inter­ne­to­wego https://rosochate.pl, Użyt­kownik oświadcza, że zapo­znał się z poniższą poli­tyką prywatności.

1. ADMI­NI­STRATOR DANYCH

Admi­ni­stra­torem w rozu­mieniu art. 4 pkt 7 Roz­po­rzą­dzenia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w sprawie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­lenia dyrek­tywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odnie­sieniu do Pań­stwa danych jest Studio Roso­chate Justyna Patecka-Lasek z sie­dzibą we Wro­cławiu, przy ulicy Maślic­kiej 177B/ 2, 54–104 Wro­cław, wpi­sana do reje­stru CEIDG, NIP: 9452146178, REGON: 381373438

2. Zbie­ranie i prze­twa­rzanie danych / Poli­tyka Cookies

2.1. POLI­TYKA COOKIES

W momencie kiedy Użyt­kownik używa Ser­wisu, Admi­ni­strator z uży­ciem cia­ste­czek (ang. Cookies) gro­madzi nastę­pu­jące dane: 
  • rodzaj prze­glą­darki (user-agent),
  • odwie­dzone podstrony,
  • rodzaj sys­temu ope­ra­cyj­nego i urządzenia,
  • adres IP lub skró­cony adres IP,
  • zacho­wanie Użyt­kow­nika (czas trwania sesji etc.)
  • infor­macje doty­czące odwie­dzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwie­dzin Ser­wisu (łącznie z datą i godziną)
Dane wska­zane w niniej­szym punkcie są gro­ma­dzone i wyko­rzy­sty­wane w sposób zano­ni­mi­zo­wany lub spseu­do­ni­mi­zo­wany, a prze­sy­łanie danych odbywa się w sposób zaszy­fro­wany poprzez https. Dane ana­li­zo­wane są przez mecha­nizmy firm trze­cich i służą wyłącznie w celach ana­li­tycz­nych. Szcze­gó­łowe infor­macje na temat zbie­ra­nych danych dostępne są w ser­wi­sach: Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies Face­book – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

2.2 CELE PRZETWARZANIA

W sytu­acji kiedy Użyt­kownik zde­cy­duje się na dobro­wolne uzu­peł­nienie dowol­nego z dostęp­nych w Ser­wisie for­mu­larzy, Admi­ni­strator gro­madzi i prze­twarza podane przez Użyt­kow­nika dane oso­bowe; w szcze­gól­ności są to: imię oraz adres e‑mail Użyt­kow­nika. Dane prze­ka­zane w for­mu­larzu uży­wane są wyłącznie w celu kon­taktu, to znaczy odpo­wiedzi na zapy­tanie zło­żone w for­mu­larzu.

2.3. PODANIE DANYCH OSO­BO­WYCHCELACH MARKETINGOWYCH

(new­sletter, infor­macja han­dlowa w rozu­mieniu ustawy o świad­czeniu usług droga elek­tro­niczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobro­wolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

2.4. MINI­MA­LI­ZACJA ZBIORU DANYCH

Admi­ni­strator, udo­stęp­niając Użyt­kow­nikom odpo­wiednie for­mu­larze, pobiera dane, które są ade­kwatne, sto­sowne oraz ogra­ni­czone do tego, co nie­zbędne do reali­zacji celów, w któ­rych są one prze­twa­rzane, czyli sto­suje zasadę „mini­ma­li­zacji danych”, zgodnie z RODO. Typem danych, pobie­ra­nych od Użyt­kow­ników poprzez for­mu­larze w Ser­wisie, jest adres e‑mail. Służy on Admi­ni­stra­to­rowi dla celów kon­tak­to­wych. Adres e–mail zostaje wyko­rzy­stany dla celów mar­ke­tin­go­wych jedynie w momencie, kiedy Użyt­kownik udzieli na to odpo­wied­niej zgody, to znaczy zrobi to w sposób dobro­wolny, kon­kretny, świa­domy oraz jed­no­znaczny.

3. PRZE­CHO­WY­WANIEODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane oso­bowe Użyt­kow­ników, w szcze­gól­ności adres e‑mail oraz kore­spon­dencja e‑mail, prze­cho­wy­wane są na ser­we­rach firmy OVH sp. z o.o., z sie­dzibą przy ul. Swo­bodna 1, 50–088 Wro­cław,  Nr KRS: 0000220286 REGON: 933029040 NIP: 899–25-20–556 na ser­werze „GRA‑1” (Francja).

4. USU­WANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane Użyt­kow­ników, które zostały zgro­ma­dzone w ramach usługi Google Ana­ly­tics usu­wane są w sposób auto­ma­tyczny po 50 mie­sią­cach. 4.2 Dane Użyt­kow­ników będą prze­cho­wy­wane przez Admi­ni­stra­tora przez nastę­pu­jący okres: a) w przy­padku, gdy pod­stawą prze­twa­rzania danych jest umowa zawarta ze Stu­diem – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopusz­czonym przez prze­pisy prawa w celu  docho­dzenia lub obrony przez Roso­chate rosz­czeń oraz obrony przed rosz­cze­niami. b) w przy­padku, gdy pod­stawą prze­twa­rzania danych oso­bo­wych jest udzie­lona przez Użyt­kow­nika zgoda, dane będą prze­twa­rzane do chwili jej wyco­fania; c) w przy­padku, gdy  pod­stawą prze­twa­rzania danych jest nie­zbęd­ność ich prze­twa­rzania  do wypeł­nienia obo­wiązku praw­nego cią­żą­cego na Studio Roso­chate, dane będą prze­twa­rzane zgodnie z wymo­gami prze­pisów prawa

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użyt­kow­nikom, któ­rych dane dotyczą przy­słu­gują nastę­pu­jące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich danych oso­bo­wych oraz prawo ich popra­wienia, usu­nięcia danych, a także prawo do prze­no­szenia tych danych do innego admi­ni­stra­tora danych (w zakresie okre­ślonym art. 20 RODO);

6. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie żądania, prośby, powia­do­mienia, zapy­tania doty­czące prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­tora Pań­stwa danych oso­bo­wych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, spo­sobu aktu­ali­zacji lub wyco­fania zgody na ich prze­twa­rzanie, mogą Pań­stwo kie­rować drogą mailową na adres studio{na}rosochate.pl.