Roso­chate Nocą

Warsz­taty dla zapra­co­wa­nych

Wie­czorne warsz­taty arty­styczne dla osób zapra­co­wa­nych. Pro­gram stwo­rzony z myślą o oso­bach chcą­cych roz­wijać swoje arty­styczne pasje, szu­ka­ją­cych nowych doświad­czeń i relaksu. W trakcie zajęć będziemy poznawać i roz­wijać róż­no­rodne tech­niki arty­styczne, od rysunku, poprzez malar­stwo, cera­mikę, aż po gra­fikę arty­styczną. Zapew­niamy kame­ralną, przy­jazną twór­czości atmos­ferę, wszelkie mate­riały pla­styczne oraz tematy zajęć dosto­so­wane do potrzeb kur­santów.

Ter­miny:

Grupa I wtorek 20:30 – 22:30
Grupa II czwartek 20:30 – 22:30

Cena kar­netu: 250zł / mie­siąc
(4x2 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 850Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Zobacz, jakich efektów możesz się spo­dziewać:

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)