Waka­cyjne Warsz­taty Arty­styczne

10 inten­syw­nych dni ze sztuką!

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Rabat 20% – waka­cyjne warsz­taty arty­styczne

Zare­je­struj się do końca kwietnia i otrzymaj aż 20% zniżki na cały turnus inten­syw­nych warsz­tatów arty­stycz­nych Studia Roso­chate!

Wakacje to naj­lepszy czas na roz­po­częcie swojej przy­gody ze sztuką, a także na roz­wi­nięcie pasji i talentu! W trakcie dwu­ty­go­dnio­wych tur­nusów Waka­cyj­nych Warsz­tatów ze Stu­diem Roso­chate uczest­nicy zapo­znają się z wie­loma dzie­dzi­nami arty­stycz­nymi: malar­stwem, rysun­kiem, gra­fiką arty­styczną oraz rzeźbą. Pro­gram zajęć prze­pla­tany wie­loma cie­ka­wost­kami z zakresu historii sztuki, a także wzbo­ga­cony o zagad­nienia takie jak komiks, ilu­stracja czy rysunek archi­tek­to­niczny.

• Zajęcia pro­wa­dzone w małych, kame­ral­nych gru­pach, pozwa­la­ją­cych na indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego kur­santa.

• Warsz­taty podzie­lone na dwie grupy wie­kowe, dzieci od 8 do 12 lat, oraz mło­dzież i osoby dorosłe.

• Pro­gram dosto­so­wany zarówno do osób, które dopiero sta­wiają swoje pierwsze kroki w świecie sztuki, jak i do osób na poziomie zaawan­so­wanym, chcą­cych pogłębić swoje arty­styczne pasje.

Waka­cyjne Warsz­taty ze Stu­diem Roso­chate to 40 godzin inten­sywnej, arty­stycznej pracy. Spo­ty­kamy się przez dwa tygo­dnie, poznając zagad­nienia zwią­zane ze stu­dium mar­twej natury, rysun­kiem modela, świa­tło­cie­niem oraz prze­strzenią. Zapo­znamy się z wie­loma tech­ni­kami rysun­ko­wymi: rysun­kiem walo­rowym, sepią, ołów­kiem, węglem, suchą farbą, kred­kami, oraz tech­ni­kami malar­skimi: akwa­relą, akrylem, farbą olejną i nie tylko. Zajęcia uzu­peł­nione zostaną wstępem do technik gra­ficz­nych – linoryt oraz akwa­forta, a także rzeź­bie­niem w glinie oraz rysun­kiem w ple­nerze.
Zajęcia zakończą się pro­fe­sjo­nalnym prze­glądem arty­stycznym!

Gwa­ran­tu­jemy nie­sa­mo­wite efekty, zobacz jakie postępy można osią­gnąć w 10 dni!

Grupa 1: 10:00 – 14:00
Grupa 2: 15:00 – 19:00
Cena warsz­tatów: 650zł
(10x4 godziny)

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie

Ter­miny:

1 turnus: 24.06 – 05.07,

 

2 turnus: 08.07 – 19.07,

 

3 turnus: 22.07 – 03.08,

 

4 turnus: 05.08 – 16.08,

 

5 turnus: 19.08 – 30.08

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zadzwoń po więcej infor­macji:
+48 790 501 400

Zobacz także inne warsz­taty:

Inten­sywny kurs rysunku

Warsz­taty przy­go­to­wu­jące na ASP

Grupa I w czwartki, 17:00 – 21:00 oraz grupa II w soboty, 10:00 – 14:00

Inten­sywny kurs rysunku dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.

Gra­ficzne i książki arty­stycznej

Gra­fika warsz­ta­towa to wiedza dla nie­licz­nych

Środy, 18:00 – 21:00

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu.

Ilu­stracja / Rysunek kre­atywny

Daj upust swojej kre­atyw­ności

Soboty, 16:00 – 20:00

Zajęcia prze­zna­czone dla osób, które chcą roz­winąć swoją pasję. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Inten­sywny kurs malar­stwa

Warsz­taty malar­skie dla każ­dego (15+)

Piątki, 17:00 – 21:00

Inte­re­su­jesz się malar­stwem i chciałbyś roz­winąć swoje pasje pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów? Ten kurs jest dla Ciebie.

Skon­taktuj się

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu kon­taktu zwia­za­nego z tre­ścią wia­do­mości. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do uzu­skania odpo­wiedzi. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Jesteśmy

Plac Macieja 2
50–244, Wro­cław Nad­odrze

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e-mailowo.)