Warsz­taty – Wro­cławska Szkoła Artystyczna

Warsz­taty Arty­styczne 2019/2020

Wolne miejsca? Jeszcze są!

Możesz zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsztatami.

Zobacz ofertę kursów arty­stycz­nych
we Wro­cławiu:

Inten­sywny kurs rysunku ASP

Kurs przy­go­to­wany został z myślą o uczniach szkół pod­sta­wo­wych, tech­nikum i liceum chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.

Kurs dla dorosłych

Zajęcia prze­zna­czone dla osób two­rzą­cych w zaciszu domowym, które chcą roz­winąć swoją pasję. Pro­gram zajęć przy­go­to­wany jest dla osób mają­cych pod­stawy rysunku, ale także dla tych two­rzą­cych intu­icyjne, poszu­ku­ją­cych wska­zówek i inspiracji.

Mała historia sztuki

W trakcie naszych zajęć odkry­jemy, co w danej epoce było naj­cie­kawsze. Dowiemy się, dla­czego bizony na ścia­nach jaskiń wyglą­dają jak żywe, w jaki sposób two­rzono freski, w czym tkwi sekret japoń­skich mistrzów akwa­reli, jak malo­wano w impre­sjo­ni­zmie i co to kubizm?

Tka­nina artystyczna

Warsz­taty tka­niny arty­stycznej łączą rze­miosło, sztukę, pozna­wanie nowych form pla­stycznej wypo­wiedzi i eks­pe­ry­ment. Prze­zna­czone są dla osób poszu­ku­ją­cych nowa­tor­skich roz­wiązań arty­stycz­nych. Pędzel i ołówek zastą­pimy przędzą, włóczką czy sznurkiem.

Gra­fika artystyczna

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Idea prze­radza się w pro­jekt, a ten, prze­cho­dząc liczne meta­mor­fozy, osta­tecznie staje się punktem odnie­sienia dla grafika.

Roso­chate nocą

Wie­czorne warsz­taty arty­styczne dla osób zapra­co­wa­nych. Pro­gram stwo­rzony z myślą o oso­bach chcą­cych roz­wijać swoje arty­styczne pasje, szu­ka­ją­cych nowych doświad­czeń i relaksu. Zapew­niamy kame­ralną, przy­jazną twór­czości atmos­ferę i wszelkie mate­riały plastyczne.

Kurs malar­stwa

Kurs malar­stwa prze­zna­czony dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny poznać taj­niki róż­no­rod­nych technik malar­skich. Przy­go­to­wany z myślą o oso­bach doro­słych, roz­po­czy­na­ją­cych swą przy­godę z malarstwem.

Skon­taktuj się

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu kon­taktu zwia­za­nego z tre­ścią wia­do­mości. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do uzu­skania odpo­wiedzi. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)