Warsz­taty pro­wadzi instruk­torka arty­styczna
Justyna Patecka-Lasek

– Gra­ficzka, absol­wentka i dok­to­rantka Aka­demii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cławiu. Sty­pen­dystka Sty­pen­dium Arty­stycz­nego Pre­zy­denta Miasta Wro­cławia.

Od wielu lat współ­pra­cuje z Insty­tu­cjami kul­tury, takimi jak Wro­cławski Klub For­maty, CK Zamek czy Cen­trum Kul­tury w Oławie. Odpo­wie­dzialna za opiekę pro­gra­mową oraz koor­dy­nację wielu kursów, warsz­tatów, wystaw oraz ple­nerów arty­stycz­nych.

Współ­or­ga­ni­za­torka pierw­szej edycji ini­cja­tywy Print­Card – Inter­na­tional Prints Exchange. Współ­pra­co­wała między innymi z Sie­macha SPOT Wro­cław czy Osso­li­neum – Zakładem Naro­dowym im. Osso­liń­skich.

Pry­watnie pasjo­natka rekon­strukcji histo­rycznej oraz tra­dy­cyj­nych technik gra­ficz­nych.

Warsz­taty gra­ficzne i książki arty­stycznej

Gra­fika warsz­ta­towa to wiedza dla nie­licz­nych.

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Idea prze­radza się w pro­jekt, a ten, prze­cho­dząc liczne meta­mor­fozy, osta­tecznie staje się punktem odnie­sienia dla gra­fika. Od tego jaki mate­riał zostanie wybrany do jej wyko­nania zależeć będzie koń­cowy efekt. Wybrać można spo­śród róż­nych rodzajów matryc meta­lo­wych. Zazwy­czaj wybór pada na blachy cyn­kowe albo cyn­kowo-tyta­nowe. Do wklę­sło­druku można wyko­rzy­stać płytę pleksi która, mimo iż nie jest uwa­żana za szla­chetne two­rzywo, dzięki swojej mięk­kości i prze­zro­czy­stości znacznie uła­twia pracę, zwłaszcza na początku.
Warsz­taty skie­ro­wane dla osób doro­słych, chcą­cych zgłębić tajem­nice technik gra­ficz­nych, lub posia­da­ją­cych już doświad­czenie i chcą­cych kon­ty­nu­ować swoją pasję. W ofercie dla doro­słych odbiorców znaj­dują się tech­niki wyma­ga­jące pre­cyzji oraz sku­pienia. Oferta bazuje przede wszystkim na druku wklę­słym i wypu­kłym. Zajęcia w pra­cowni mają cha­rakter ciągły. Gra­fika warsz­ta­towa to nasza pasja, którą chcemy się dzielić w każdej moż­liwej chwili – zapra­szamy więc także do indy­wi­du­al­nych spo­tkań poza warsz­ta­tami.

Termin: Środy, 18:00 – 21:00
Cena kar­netu: 330zł / mie­siąc
(4x3 godziny)

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Inten­sywny kurs rysunku

Warsz­taty przy­go­to­wu­jące na ASP

Grupa I w czwartki, 17:00 – 21:00 oraz grupa II w soboty, 10:00 – 14:00

Inten­sywny kurs rysunku dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.

Gra­ficzne i książki arty­stycznej

Gra­fika warsz­ta­towa to wiedza dla nie­licz­nych

Środy, 18:00 – 21:00

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu.

Ilu­stracja / Rysunek kre­atywny

Daj upust swojej kre­atyw­ności

Soboty, 16:00 – 20:00

Zajęcia prze­zna­czone dla osób, które chcą roz­winąć swoją pasję. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Inten­sywny kurs malar­stwa

Warsz­taty malar­skie dla każ­dego (15+)

Piątki, 17:00 – 21:00

Inte­re­su­jesz się malar­stwem i chciałbyś roz­winąć swoje pasje pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów? Ten kurs jest dla Ciebie.

Otwarta pra­cownia

Sprawdź godziny otwarcia

Jesteśmy

Plac Macieja 2
50–244, Wro­cław Nad­odrze

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e-mailowo.)