Warsz­taty pro­wadzi instruk­torka arty­styczna
Justyna Patecka-Lasek

– Gra­ficzka, absol­wentka i dok­to­rantka Aka­demii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cławiu. Sty­pen­dystka Sty­pen­dium Arty­stycz­nego Pre­zy­denta Miasta Wro­cławia.

Od wielu lat współ­pra­cuje z Insty­tu­cjami kul­tury, takimi jak Wro­cławski Klub For­maty, CK Zamek czy Cen­trum Kul­tury w Oławie. Odpo­wie­dzialna za opiekę pro­gra­mową oraz koor­dy­nację wielu kursów, warsz­tatów, wystaw oraz ple­nerów arty­stycz­nych.

Współ­or­ga­ni­za­torka pierw­szej edycji ini­cja­tywy Print­Card – Inter­na­tional Prints Exchange. Współ­pra­co­wała między innymi z Sie­macha SPOT Wro­cław czy Osso­li­neum – Zakładem Naro­dowym im. Osso­liń­skich.

Pry­watnie pasjo­natka rekon­strukcji histo­rycznej oraz tra­dy­cyj­nych technik gra­ficz­nych.

Warsz­taty ilu­stracji / rysunek kre­atywny

Daj upust swojej kre­atyw­ności

Zajęcia prze­zna­czone dla osób, które chcą roz­winąć swoją pasję, two­rzą­cych w zaciszu domowym. Pro­gram zajęć przy­go­to­wany jest dla osób mają­cych pod­stawy rysunku, ale także dla tych two­rzą­cych intu­icyjne, poszu­ku­ją­cych wska­zówek i inspi­racji. Praca na zaję­ciach opiera się na inter­pre­tacji wybra­nych utworów lite­rac­kich i muzycz­nych, a także na pracy wła­snej. Jeśli więc marzysz o tym, by wykonać ilu­stracje do wła­snej książki, lub zilu­strować temat, który od dawna chodzi Ci po głowie, ten kurs jest wła­śnie dla Ciebie. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Termin: Soboty, 16:00 – 20:00
Cena kar­netu: 300zł / mie­siąc
(4x4 godziny)

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Inten­sywny kurs rysunku

Warsz­taty przy­go­to­wu­jące na ASP

Grupa I w czwartki, 17:00 – 21:00 oraz grupa II w soboty, 10:00 – 14:00

Inten­sywny kurs rysunku dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.

Gra­ficzne i książki arty­stycznej

Gra­fika warsz­ta­towa to wiedza dla nie­licz­nych

Środy, 18:00 – 21:00

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu.

Ilu­stracja / Rysunek kre­atywny

Daj upust swojej kre­atyw­ności

Soboty, 16:00 – 20:00

Zajęcia prze­zna­czone dla osób, które chcą roz­winąć swoją pasję. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Inten­sywny kurs malar­stwa

Warsz­taty malar­skie dla każ­dego (15+)

Piątki, 17:00 – 21:00

Inte­re­su­jesz się malar­stwem i chciałbyś roz­winąć swoje pasje pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów? Ten kurs jest dla Ciebie.

Otwarta pra­cownia

Sprawdź godziny otwarcia

Jesteśmy

Plac Macieja 2
50–244, Wro­cław Nad­odrze

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e-mailowo.)