Warsz­taty rysun­kowe dla doro­słych

Warsz­taty dla pasjo­natów

Zajęcia prze­zna­czone dla osób two­rzą­cych w zaciszu domowym, które chcą roz­winąć swoją pasję. Pro­gram zajęć przy­go­to­wany jest dla osób mają­cych pod­stawy rysunku, ale także dla tych two­rzą­cych intu­icyjne, poszu­ku­ją­cych wska­zówek i inspi­racji. 

Praca na zaję­ciach opiera się na inter­pre­tacji wybra­nych utworów lite­rac­kich i muzycz­nych, a także na pracy wła­snej. Jeśli więc marzysz o tym, by wykonać ilu­stracje do wła­snej książki lub zilu­strować temat, który od dawna chodzi Ci po głowie, ten kurs jest wła­śnie dla Ciebie. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Ter­miny:

Grupa I czwartek 17:00 – 20:00

Cena kar­netu: 300zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 1000Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Zobacz, jakich efektów możesz się spo­dziewać:

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)