Warsz­taty tka­niny arty­stycznej

Warsz­taty eks­pe­ry­men­talne

Warsz­taty tka­niny arty­styczne łączą rze­miosło, sztukę, pozna­wanie nowych form pla­stycznej wypo­wiedzi i eks­pe­ry­ment. Prze­zna­czone są dla osób poszu­ku­ją­cych nowa­tor­skich roz­wiązań arty­stycz­nych. Pędzel i ołówek zastą­pimy przędzą, włóczką czy sznur­kiem, a naszym pod­obra­ziem będzie krosno i tka­nina. Na zaję­ciach będziemy się uczyć haftu, malo­wania na jedwabiu, tkania, bar­wienia tkanin, wyko­ny­wania makram, a także szycia ręcz­nego.

Zajęcia pro­wa­dzone w luźnej atmos­ferze, przy lampce wina, dedy­ko­wane kobietom w każdym wieku, ale panów zapra­szamy także ser­decznie

Ter­miny:

Grupa I wtorki 17:00 – 20:00

Cena kar­netu: 250zł / mie­siąc
(4x3 godziny)
Cena ZAJĘĆ SEME­STRAL­NYCH: 850Zł / 4 MIE­SIĄCE

 

Wszelkie nie­zbędne mate­riały w cenie kar­netu

Zobacz, czym bedziemy się zaj­mować:

ZARE­JE­STRUJ SIĘ

Możesz także zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Zobacz także:

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)