Warsz­taty – Wro­cławska Szkoła Arty­styczna

Warsz­taty Arty­styczne 2019/2020

Wolne miejsca? Jeszcze są!

Szcze­gólnie pole­camy uwadze:

Możesz zapisać się korzy­stając z Mes­sen­gera. Odpo­wiemy na wszystkie pytania, które możesz mieć w związku z warsz­ta­tami.

Inten­sywny kurs rysunku

Warsz­taty przy­go­to­wu­jące na ASP

Grupa I w czwartki, 17:00 – 21:00 oraz grupa II w soboty, 10:00 – 14:00

Inten­sywny kurs rysunku dla osób chcą­cych w sposób efek­tywny przy­go­tować się do egza­minów na studia arty­styczne, zgłębić tajem­nice róż­no­rod­nych technik rysun­ko­wych lub roz­wijać dalej swoje twórcze pasje.

Gra­ficzne i książki arty­stycznej

Gra­fika warsz­ta­towa to wiedza dla nie­licz­nych

Środy, 18:00 – 21:00

Gra­fika arty­styczna to tra­dy­cyjna, bardzo stara tech­nika powie­lania rysunku wyko­na­nego na matrycy. Wiedza o niej dostępna jest dla nie­licz­nych. Wszystko zaczyna się od pomysłu.

Ilu­stracja / Rysunek kre­atywny

Daj upust swojej kre­atyw­ności

Soboty, 16:00 – 20:00

Zajęcia prze­zna­czone dla osób, które chcą roz­winąć swoją pasję. Opie­ramy się na wyobraźni i intu­icji, jako na sile napę­dowej całego pro­cesu two­rzenia.

Inten­sywny kurs malar­stwa

Warsz­taty malar­skie dla każ­dego (15+)

Piątki, 17:00 – 21:00

Inte­re­su­jesz się malar­stwem i chciałbyś roz­winąć swoje pasje pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów? Ten kurs jest dla Ciebie.

Nowa Pra­cownia // prace naszych kur­santów:

Skon­taktuj się

Admi­ni­stra­torem danych jest Studio Roso­chate. Dane podane w for­mu­larzu kon­tak­towym będą prze­twa­rzane wyłą­czenie w celu kon­taktu zwia­za­nego z tre­ścią wia­do­mości. Podanie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do uzu­skania odpo­wiedzi. Kli­kając “wyślij” akcep­tu­jesz poli­tykę pry­wat­ności Studia Roso­chate.

Jesteśmy

Plac Macieja 2
50–244, Wro­cław Nad­odrze

Godziny otwarcia

PNSO: 10:00 – 20:00

(godziny otwarcia mogą ulec zmianie – pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny przed wizytą. Zle­cenia druku oraz wycen przyj­mu­jemy także e‑mailowo.)